Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „Zoom TV” jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie.

ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00

Numery koncesji: 629/2015-T oraz 654/2016-T.

Dane kontaktowe:
KINO POLSKA TV S.A.
ul. Puławska 435A
02-801 Warszawa
tel. 22 35 674 00
e-mail kontakt@kinopolska.pl
https://zoomtv.pl/

Zarząd Kino Polska TV S.A.

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Levent Gültan – Członek Zarządu
Berk Uziyel – Członek Zarządu
Katarzyna Woźnicka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Kino Polska TV S.A.

Loni Farhi – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stacey Sobel – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Boroszko – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej
Jesus Perezagua – Sanchez – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej
Alber Uziyel – Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariusze Kino Polska TV S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Posiadacz akcji Rodzaj akcji Liczba akcji1 Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
SPI International B.V. Zwykłe na okaziciela 13 082 126 66,0% 13 082 126 66,0%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI S.A. (łącznie z Total FIZ i TTL 1 Sp. z o.o) Zwykłe na okaziciela 1 702 462 8,59% 1 702 462 8,59%
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (łącznie z Nationale-Nederlanden OFE i Nationale-Nederlanden DFE)2 Zwykłe na okaziciela 1 044 000 5,27% 1 044 000 5,27%
Pozostali Zwykłe na okaziciela 3 992 816 20,14% 3 992 816 20,14%
RAZEM Zwykłe na okaziciela 19 821 404 100,00% 19 821 404 100,00%

1 informacje w tabeli oparte są o zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zawiadomienie przekazane przez SPI International B.V. o faktycznej liczbie posiadanych akcji Emitenta
2 poprzednia nazwa ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (łącznie z ING OFE i ING DFE)

Podmiotem dominującym wobec SPI International B.V., posiadającym 70% udziałów w tej spółce jest Canal+ Luxembourg S.à r.l. Podmiotem sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu jest Bollore SE, które jest jednocześnie jednostką dominującą na najwyższym szczeblu.

 

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Kino Polska TV S.A. podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.