POLITYKA PRYWATNOŚCI TELEWIZJI HYBRYDOWEJ ZOOM TV

(„Polityka Prywatności”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Usługodawcą telewizji hybrydowej Zoom TV, zwanej dalej „HbbTV”, jest spółka Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa, numer KRS 0000363674 („Kino Polska”).

Kino Polska dokłada wszelkich starań aby zapewnić wysoki poziom świadczonej przez siebie usługi HbbTV oraz przejrzystość swoich działań dla użytkowników HbbTV, a także aby chronić i przestrzegać prawa do prywatności użytkowników HbbTV. Dlatego też Kino Polska przygotowała Politykę Prywatności opisującą w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane informacje o użytkownikach HbbTV oraz jakie prawa przysługują użytkownikom HbbTV w sytuacji przetwarzania ich danych osobowych.

II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze świadczeniem usługi HbbTV Kino Polska gromadzi, co do zasady, wyłącznie dane o charakterze technicznym, to jest:

 1. adres IP urządzenia,

 2. typ przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie;

 3. typ systemu operacyjnego wykorzystywanego przez urządzenie;

 4. model urządzenia (nie dotyczy to wszystkich urządzeń);

 5. data i godzina skorzystania z HbbTV.

Powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi osobami fizycznymi będącymi użytkownikami HbbTV oraz nie są gromadzone i wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników HbbTV, jednakże w pewnych sytuacjach, w powiązaniu w innymi udostępnionymi Kino Polska danymi, mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W takich przypadkach administratorem danych osobowych użytkowników HbbTV jest Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 435A, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000363674, NIP 5213248560, o kapitale zakładowym w wysokości 1.982.140,40 zł, opłaconym w całości (dalej również jako „Administrator”).

III. ŹRÓDŁO DANYCH OSOBOWYCH I KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników HbbTV są pozyskiwane bezpośrednio od nich. W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail lub poczty tradycyjnej, w tym w sytuacji skierowania przez użytkownika HbbTV zgłoszenia dotyczącego usługi HbbTV lub w przedmiocie realizacji przez użytkownika HbbTV praw przysługujących mu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, Administrator uzyskuje dostęp do następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz ewentualnie inne dane, które użytkownik HbbTV podał, kontaktując się z Administratorem.

Podanie danych osobowych przez użytkownika HbbTV jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie może uniemożliwić Administratorowi kontakt z użytkownikiem.

W związku ze świadczenie usługi HbbTV, poprzez stosowanie plików cookies, Administrator uzyskuje następujące informacje techniczne: adres IP urządzenia, typ przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie, typ systemu operacyjnego wykorzystywanego przez urządzenie, model urządzenia, datę i godzinę skorzystania z HbbTV. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami fizycznymi będącymi użytkownikami HbbTV oraz nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkowników HbbTV, za wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik HbbTV skontaktuje się z Administratorem i konieczne stanie się powiązanie udostępnionych Administratorowi przez użytkownika HbbTV danych osobowych z danymi technicznymi urządzenia tego użytkownika HbbTV.

IV. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe użytkowników HbbTV będą przetwarzane w następujących celach:
 1. świadczenia przez Administratora usługi HbbTV oraz obsługi wszelkich zgłoszeń użytkowników HbbTV związanych z tą usługą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. udzielenia odpowiedzi użytkownikom HbbTV, kontaktującym się z Administratorem, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 3. analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu pomiarów, analiz i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z HbbTV oraz funkcjonowania usługi HbbTV, przy czym dane przetwarzane we wskazanym celu nie służą do identyfikacji użytkowników HbbTV (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. marketingu bezpośredniego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym dane przetwarzane we wskazanym celu nie służą do identyfikacji użytkowników HbbTV (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zabezpieczenia informacji na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na możliwości ochrony jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może udostępniać dane użytkowników HbbTV podmiotom trzecim, gdy jest to niezbędne do świadczenia usługi HbbTV, realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a także na żądanie uprawnionych podmiotów. Dane mogą zostać przekazane w szczególności następującym podmiotom:

 1. podmiotom wspierającym Administratora w zakresie obsługi technicznej i informatycznej (podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT i wsparcia technicznego dostarczenia, wdrażania oraz serwisu oprogramowania i serwisu sprzętu informatycznego, usług hostingu),

 2. kancelariom prawnym obsługującym Administratora,

 3. podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, audytowe, doradcze i marketingowe,

 4. podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem, do wewnętrznych celów administracyjnych.

Dane osobowe mogą być ujawniane sądom oraz organom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VI. TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stwierdzająca zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW HBBTV

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownikowi HbbTV przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Prawo wniesienia sprzeciwu bez konieczności jego uzasadniania przysługuje natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

Użytkownikowi HbbTV przysługują także następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych użytkownika HbbTV,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych użytkownika HbbTV, jeżeli dane są niedokładne lub niepełne,

 3. prawo do usunięcia danych osobowych,

 4. prawo do przenoszenia danych osobowych użytkownika HbbTV,

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika HbbTV.

Użytkownikowi HbbTV przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (w Polsce - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkowników HbbTV przez okres konieczny do wypełnienia celów przetwarzania wskazanych w Części IV. Polityki Prywatności, a przez okres dłuższy wyłącznie, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub konieczności dochodzenia, ustalenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po tym czasie dane zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników HbbTV, w tym profilowaniu.

X. BEZPIECZEŃSTWO

Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora uzyskujący dostęp do danych osobowych są przeszkoleni, zobowiązani do zachowania poufności i muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony.

XI. POLITYKA COOKIES

HbbTV używa niewielkich plików tekstowych, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika HbbTV w czasie korzystania z usługi HbbTV. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej oraz nie są gromadzone w tym celu.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika HbbTV oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

W ramach HbbTV stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „Trwałe” pliki cookies – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia użytkownika HbbTV, które pozostają na tym urządzeniu po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną ręcznie usunięte przez użytkownika HbbTV);

 2. „Analityczne” pliki cookies – pliki te zbierają informacje o korzystaniu przez użytkownika z HbbTV; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika HbbTV, a zebrane dane są agregowane w sposób zapewniających ich anonimowość.

Użytkownicy HbbTV mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym w zakresie zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies, poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji urządzenia użytkownika HbbTV. Sposób i zakres zmian może się różnić w zależności od modelu urządzenia, z którego korzysta użytkownik HbbTV.

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą prowadzeniu analiz i opracowywaniu statystyk dotyczących korzystania z HbbTV. Działania te podejmowane są przez Administratora w szczególności w celu ciągłego udoskonalania i usprawniania funkcjonowania HbbTV.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z HbbTV. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące użytkowników HbbTV. Do celów statystycznych Administrator korzysta z narzędzi Google Analytics.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności może zostać w każdym czasie zmieniona przez Administratora. W przypadku zmiany Polityki Prywatności Administrator poinformuje użytkowników HbbTV o aktualizacji i dacie wejścia w życie zaktualizowanego brzmienia Polityki Prywatności.

Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na stronie https://zoomtv.pl/hbbtv

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie zasad Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych użytkowników HbbTV przez Administratora, a także w celu skorzystania z przysługujących praw, użytkownicy HbbTV mogą skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej e-mail pod adresem rodo@kinopolska.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby przedsiębiorstwa Administratora wskazany w Części II. Polityki Prywatności.

Data ostatniej aktualizacji: 15.04.2022 r.

inne kanały